آموزش تصویری تنظیم Call manager بر روی روتر سیسکو

0

در این آموزش به تنظیم call manager بر روی روترهای سیسکو میپردازیم.روترهای سری 7200 , 3700 , 3600 , 2800 و 2600 این قابلیت را دارند که به عنوان call manager عمل کنند.

پر واضح است که OS موجود بر روی روتر میبایست از VOIP پشتیبانی کند.

تعداد تلفن ها در هر سری متفاوت میباشد که در شکل زیر حداکثر تعداد تلفنی که قابل تنظیم در سری های مختلف میباشد آورده شده :

call manager

برای سمت کلاینت میتوان از IP تلفنی های سری 79XX شرکت سیسکو و همچنین تلفن های نرم افزاری همچون VTGO-PC-IPBlue استفاده کرد.(در این آموزش از مدل نرم افزاری استفاده میکنیم)

ipblue2

یک نمونه کانفیک ساده و با حذف موارد اضافی برای تنظیم call manager بر روی روترهای سیسکو :
 version 12.3
 service timestamps debug datetime msec
 service timestamps log datetime msec
 no service password-encryption
 !
 hostname PersianAdmins
 !
 boot-start-marker
 boot-end-marker
 !
 !
 no aaa new-model
 !
 resource policy
 !
 memory-size iomem 5
 ip subnet-zero
 ip cef
 !
 !
 no ip dhcp use vrf connected
 !
 !
 no ftp-server write-enable
 !
 !
 interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.0.5 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
 !
 !
 ip classless
 !
 ip http server
 !
 !
 control-plane
 !
 !
 telephony-service
 max-ephones 2
 max-dn 2
 ip source-address 192.168.0.5 port 2000
 max-conferences 8 gain -6
 !
 !
 ephone-dn 1
 number 3000
 !
 !
 ephone-dn 2
 number 4000
 !
 !
 ephone 1
 mac-address 00FF.A6F8.CBB5
 type 7960
 button 1:1
 !
 !
 ephone 2
 mac-address 000C.2907.82f1
 type 7960
 button 1:2
 !
 !
 line con 0
 line aux 0
 line vty 0 4
 login
 !
 !
 end

تنظیم کلاینت :

برای سمت کلاینت از تلفن نرم افزاری VTGO-PC محصول IPBlue که از این اینجا نسخه آزمایشی آن قابل در یافت است استفاده میکنیم.

ipblue

مشاهده آموزش

دانلود آموزش

نمایی از تلفن های (IP phone) ساخت شرکت سیسکو :

ciscoipphone

نگارنده : رضا بهروزی

نظرات مسدود است.