آموزش نصب و راه اندازی Cacti (ابزارهای مانیتورینگ شماره 3)

0
در بین ابزارهای مانیتورینگ بدون شک Cacti در جایگاه بالایی بدلیل متن باز بودن و وجود منابع بسیار قرار دارد،Cacti با داشتن محیط مدیریتی تحت وب و تمپلیت های مختلف برای سیستم عامل ها و دستگاه های گوناگون روند مانیتورینگ را آسان و قدرتمند کرده است.در Cacti  این امکان وجود دارد که دسترسی به گراف هایی خاص را برای اشخاص و شرکت ها مختلف با نام کاربری مختص خودشان مهیا کنیم.
در این آموزش به شیوه نصب و راه اندازی Cacti در توزیع های بر پایه دبین و ردهت خواهیم پرداخت.

نصب در Redhat Enterprise (RHEL) , CentOS  و Fedora

گام 1 – پیش نیازها :
 • گام 1 .1  –  نصب بسته های پیش نیاز برای راه اندازی Cacti  :
PersianAdmins:~#yum  install  httpd  mysql-server   php  php-pear  php-gd  php-devel  php-mbstring  php-snmp  php-pear-Net-SMTP  php-mysql
 • گام 1.2 – استارت سرویس ها :
PersianAdmins:~#service mysqld start
 PersianAdmins:~#service httpd start
 • گام 1.3 – تنظیم سرویس ها برای اجرا شدن بصورت خودکار در زمان بالا آمدن سیستم عامل :
PersianAdmins:~#chkconfig mysqld on
 PersianAdmins:~#chkconfig httpd on

گام 2 – تنظیمات سرویس MySql  :

 • گام 2.1 : گذاشتن پسورد برای کاربر root در Mysql:
PersianAdmins:~#mysqladmin password persianadmins -u root

پسورد در اینجا persianadmins می باشد.

 • گام 2.2 – ساخت دیتابیس برای Cacti:
PersianAdmins:~#mysqladmin create cacti -u root –p
مشاهده دیتابیس ساخته شده :
[[email protected] ~]# mysqlshow -u root -p
 Enter password:
 +----------------------------+
 |     Databases         
 +----------------------------+
 | information_schema
 | cacti                     
 | mysql                     
 | test                          
 +----------------------------+
 [[email protected] ~]#
نکته :
در زمان اجرای دستورات بالا از شما پسورد خواهد خواست که همان پسورد گذاشته شده بر روی کاربر root سرویس Mysql می باشد.
 • گام 2.3 – ساخت کاربر برای دیتابیس Cacti :
[[email protected] ~]# mysql -u root -p
 Enter password:
 Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
 Your MySQL connection id is 5
 Server version: 5.0.77 Source distribution
 
 Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
 
 mysql> GRANT ALL ON cacti.* TO [email protected] IDENTIFIED BY '123456';
 Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
 
 mysql> FLUSH privileges;
 Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
 
 mysql> \q
 Bye
 [[email protected] ~]#
در بالا کاربری با دسترسی کامل مجوزها برای دیتابیس Cacti با پسورد 123456 ایجاد شد.
خلاصه دستورات بالا بدون خروجی :
[[email protected] ~]# mysql -u root -p
 mysql> GRANT ALL ON cacti.* TO [email protected] IDENTIFIED BY '123456';
 mysql> FLUSH privileges;
 mysql> \q
کلیه تنظیمات Mysql را می توانید با نرم افزار PhpMyAdmin بصورت تحت وب انجام دهید.

گام 3 – نصب Cacti :

 • گام 3.1 – افزودن مخزن (CentOS & RHEL):

به آدرس زیر رفته و متناسب با توزیع خودتان بسته مورد نظر را دانلود و نصب کنید.

http://repoforge.org/use/

برای این آموزش بسته CentOS 5 سی و دو بیتی را دانلود می کنیم :

PersianAdmins:~#wget  http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el5.rf.i386.rpm

نصب بسته :

PersianAdmins:~#rpm –Uvh rpmforge-release-0.5.3-1.el5.rf.i386.rpm

گام 3.2 – نصب Cacti  :

PersianAdmins:~#yum install cacti

گام 3.3 – ایمپورت دیتابیس Cacti :

فدورا :

PersianAdmins:~#mysql -u cacti -p cacti < /usr/share/doc/cacti-0.8.7e/cacti.sql

CentOS & RHEL :

PersianAdmins:~#mysql -u cacti -p cacti < /var/www/cacti/cacti.sql

اگر آدرس فایل cacti.sql در سیستم شما متفاوت بود، با دستور زیر می توانید آنرا پیدا کنید :

PersianAdmins:~#find / | grep cacti.sql
 • گام 3.4 – تنظیم Cacti برای اتصال به MySql :
CentOS & RHEL :
PersianAdmins:~#nano /var/www/cacti/include/config.php
فدورا :
PersianAdmins:~#nano /usr/share/cacti/include/config.php
در فایل config.php تنظیمات دیتابیس را به شکل زیر تغییر دهید :
$database_type = "mysql";
$database_default = "cacti";
$database_hostname = "localhost";
$database_username = "cacti";
$database_password = "123456";
$database_port = "3306";
در صورتیکه بسته را بوسیله yum نصب کرده اید ولی مسیر دایرکتوری cacti را نمی دانید به 2 شکل زیر می توانید آنراپیدا کنید :
1-در فایل etc/httpd/conf.d/cacti.conf/ مسیر دایرکتوری نوشته شده است.
2-با دستورهای جستجو دایرکتوری را پیدا می کنیم :
PersianAdmins:~#locate cacti
یا
PersianAdmins:~#find / | grep cacti
 • گام 4 – تنظیم وب سرور آپاچی برای محیط کاربری تحت وب Cacti :

بطور پیش فرض فقط 127.0.0.1 اجازه دسترسی به وب را خواهد داشت ، برای برداشتن این محدودیت به ترتیب زیر عمل می کنیم :

PersianAdmins:~#nano /etc/httpd/conf.d/cacti.conf
در فایل بالا Deny from all را با Allow from all جایگزین کنید.
آپاچی را Reload کنید تا تنظیمات اعمال گردد :
PersianAdmins:~#service httpd reload
 • گام 5 – نصب محیط کاربری تحت وب Cacti :
http://cacti-server-ip-address/cacti/install/index.php
برای ادامه نصب آدرس بالا را در بروزر خود وارد کنید و مطابق عکس های زیر نصب را به پابان برسانید :
عکس شماره یک
عکس شماره دو
عکس شماره 3
عکس شماره 4
نام کاربری پیش فرض admin و پسورد پیش فرض admin می باشد ، بعد از اولین لاگین همانند شکل زیر از شما خواسته می شود تا پسورد پیش فرض را تغییر دهید.
عکس شماره5
عکس شماره 6

هم اکنون نصب به پایان رسید و می توانید دستگاه ها و سرورهای خود را در Cacti اضافه و مانیتور کنید.

نصب بر روی دبین و اوبونتو :

 • گام 1 – پیش نیازها :
PersianAdmins:~#apt-get update
PersianAdmins:~#apt-get install apache2 php5 php5-gd mysql-server-5.0
بعد از اجرای دستور بالا برای تنظیم سرویس ها مطابق عکس های زیر پیش بروید :
عکس شماره 1
پسورد کاربر root سرویس MySql را در اینجا وارد کنید.
عکس شماره 2
پسورد وارد شده در بالا را جهت تایید تکرار کنید.
به دلیل نصب آپاچی 2 جهت سرور وب در این مرحله Apache2 را انتخاب می کنیم.
 • گام 2 – نصب Cacti :
PersianAdmins:~#apt-get install cacti
بعد از اجرای دستور بالا برای تنظیم Cacti مطابق عکس های زیر پیش بروید :
عکس شماره 1
عکس شماره 2
نوع سرور وب نصب شده برای کار با Cacti را انتخاب کنید که در اینجا Apache2 می باشد.
عکس شماره 3
برای انجام تنظیمات دیتابیس مورد نیاز Cacti در این مرحله بر روی Yes کلیک کنید.
عکس شماره 4
پسورد کاربر root در Mysql را در این مرحله جهت امکان ساخت دیتابیس و کاربر مورد نیاز Cacti وارد کنید.
عکس شماره 5
برای کاربر Cacti ساخته شده در Mysql برای دیتابیس Cacti پسورد وارد کنید.
عکس شماره 6

پسورد وارد شده در بالا را جهت تایید تکرار کنید.

 • گام 3 – شروع مجدد سرویس آپاچی
سرویس آپاچی را شروع مجدد کنید تا تنظیمات جدید اعمال شود :
PersianAdmins:~#/etc/init.d/apache2 restart
 • گام 4 – نصب محیط کاربری تحت وب Cacti :
http://cacti-server-ip-address/cacti/install/index.php
برای ادامه نصب آدرس بالا را در بروزر خود وارد کنید و مطابق عکس های زیر نصب را به پابان برسانید :
عکس شماره یک
عکس شماره دو
عکس شماره 3
عکس شماره 4
نام کاربری پیش فرض admin و پسورد پیش فرض admin می باشد ، بعد از اولین لاگین همانند شکل زیر از شما خواسته می شود تا پسورد پیش فرض را تغییر دهید.
عکس شماره5
عکس شماره 6

هم اکنون نصب به پایان رسید و می توانید دستگاه ها و سرورهای خود را در Cacti اضافه و مانیتور کنید.

با Cacti می توانید از اکثر سیستم عامل ها ،سرویس ها و سخت افزارها گراف تهیه کنید.
نکته مهم (بعدا اضافه شده):
برای مشاهده گراف در صفحه اصلی  گراف ککتی می بایست RRDTool Utility Version را بر روی RRD Tool 1.2.x تنظیم کنید.
برای مشاهده گراف در صفحه اصلی  گراف ککتی می بایست RRDTool Utility Version را بر روی RRD Tool 1.2.x تنظیم کنید.
نمونه گراف هایی از سیسکو و میکروتیک :

نگارنده : رضا بهروزی

نظرات مسدود است.