تغییر شل پیش فرض در لینوکس

0
شل پیش فرض هر کاربر در فایل etc/passwd/ قابل مشاهده می باشد ولی از طریق این فایل اگر کاربر ریشه نباشید امکان تغییر وجود ندارد.
نمونه محتویات این فایل :
PersianAdmins:#cat  /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh
bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh
sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/bin/sh
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/bin/sh
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh

فایل etc/shells/ حاوی لیستی از شل هایی است که بر روی سیستم موجود میباشد و از طریق آن می توانید شل مورد نظر خود را انتخاب کنید :

PersianAdmins:~# cat  /etc/shells
 # /etc/shells: valid login shells
 /bin/csh
 /bin/sh
 /usr/bin/es
 /usr/bin/ksh
 /bin/ksh
 /usr/bin/rc
 /usr/bin/tcsh
 /bin/tcsh
 /usr/bin/esh
 /bin/bash
 /bin/rbash

هر کاربر تنها می تواند شل پیش فرض خود را تغییر دهد و تنها کاربر ریشه قادر است تنظیمات کاربران دیگر را تغییر دهد.
برای تغییر شل پیش فرض از دستور chsh استفاده می کنیم که خلاصه شده change shell می باشد :

chsh    -s   {shell-name}   {user-name}

shell-name نام شل مورد نظر می باشد که باید آدرس کامل آن وارد شود .
user-name نام کاربری که این تغییرات بر روی آن اعمال می شود. در صورتی که کاربر ریشه هستید از این گزینه استفاده کنید.

مثال :
تغییر شل کاربر جاری

PersianAdmins:#chsh  -s  bin/csh

بعد از زدن این دستور از شما پسورد خواسته می شود که می بایست پسورد خود را وارد کنید.

تغییر شل پیش فرض کابر رضا از طریق کاربر ریشه :

PersianAdmins:#chsh  -s  /bin/csh reza

وقتی از کاربر ریشه استفاده می کنیم پسورد پرسیده نخواهد شد.

مشاهده تغییرات :
قبل از دستور

PersianAdmins:~# cat  /etc/passwd  |  grep reza
 reza:x:1000:1000:reza,,,:/home/reza:/bin/bash

بعد از دستور

PersianAdmins:~# cat  /etc/passwd  |  grep  reza
 reza:x:1000:1000:reza,,,:/home/reza:/bin/csh

نگارنده : رضا بهروزی

نظرات مسدود است.