تنظیمات اولیه شبکه در دبین و آبانتو و توزیع ها مبتنی بر آنها

0
به درخواست تعدادی از عزیزان در این آموزش به شیوه تنظیمات اولیه سیستم برای اتصال به شبکه از قبیل تنظیم Hostname , Dns و IP address میپردازیم.
1-Hostname
برای تنظیم Hostname بدین طریق عمل میکنیم :
 echo  computername  >  /etc/hostname
2DNS
DNS برای تبدیل نام به IP مورد نیاز است و بدون آن نمیتوان مثلا به PesrianAdmins.com دسترسی داست.برای تنظیم این مورد فایل resolv.conf را مورد ویرایش قرار میدهیم :
 echo  "nameserver  192.168.0.1"  >>  /etc/resolv.conf

3IP address

مهمترین بخش تنظیم آدرس میباشد که به چند طریق قابل انجام است.

برای تغییر موقتی آدرس اینگونه عمل میکنیم :

 ifconfig  eth2:1  192.168.0.100  netmask  255.255.255.240  up
با استفاده از روش بالا بعد از هر باز شروع مجدد سیستم یا سرویس آدرس از بین خواهد رفت .برای تغییرا دائمی میبایست فایل etc/network/interfaces/ را مورد ویرایش قرار داد:

تنظیم کارت شبکه  loopback

auto lo
 iface lo inet loopback

تنظیم کارت شبکه برای آنکه از DHCP سرور آدرس IP بگیرد:

 auto eth1
 allow-hotplug eth1
 iface eth1 inet dhcp

تنظیم دستی آدرس کارت شبکه:

 auto eth2
 allow-hotplug eth2
 iface eth2 inet static
 address 192.168.0.50
 netmask 255.255.255.0
 network 192.168.0.0
 broadcast 192.168.0.255
 gateway 192.168.0.1

تنظیم آدرس دوم برای یک کارت شبکه و در اصطلاح Sub-Interface

 auto eth2:0
 allow-hotplug eth2:0
 iface eth2:0 inet static
 address 192.168.0.51
 netmask 255.255.255.0
 network 192.168.0.0
 broadcast 192.168.0.255
 gateway 192.168.0.1

مشاهده تغییرات بوجود آمده در یکی از کارت شبکه ها:

# ifconfig eth2
 eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:40:57:7C:CD:55
 inet addr:192.168.0.50 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
 inet6 addr: fe80::230:48ff:fe5a:bf46/64 Scope:Link
 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
 RX packets:562385 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
 TX packets:2635987 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 collisions:0 txqueuelen:1000
 RX bytes:62774749 (59.8 MiB) TX bytes:1584343634 (1.4 GiB)
 Interrupt:177

غیرفعال کردن اینترفیس به صورت دستی :

 

 ifdown  ethX

فعال کردن :

 ifup  ethX

نگارنده : رضا بهروزی

نظرات مسدود است.