غير فعال كردن لاگين با كاربر root در لينوكس

0

فايل كانفيگ مربوط به ssh را باز مي كنيم

nano /etc/ssh/sshd_config

خطي با محتواي “PermitRootLogin” پيدا و بدين صورت تغيير مي دهيم

PermitRootLogin no

در انتها سرويس را ريستارت كنيم

/etc/init.d/sshd restart

نظرات مسدود است.