تشخیص 64 بیتی بودن CPU و کرنل در لینوکس

0
برای تشخیص 64 بیتی cpu در لینوکس می توان با استفاده از دستور زیر flag های cpu را مشاهده کرد و در صورت وجود فلگ lm در آنها ، نوع CPU 64 bit می باشد.
[[email protected] ~]# cat /proc/cpuinfo | grep flags
 flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx lm constant
در صورتیکه می خواهید 32 یا 64 بیتی بودن کرنل لینوکس را بررسی کنید،می توانید با استفاده از دستور زیر به این منظور دست یابید :
[[email protected] ~]# uname -a
 Linux padmins 2.6.18-164.2.1.el5.028stab066.10 #1 SMP Sat Dec 12 18:52:53 MSK 2009 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
در صورت مشاهده x86_64 بدان معناست که کرنل لینوکس 64 بیتی می باشد .
[[email protected]~]# uname -a
Linux ffs 2.6.18-164.2.1.el5.028stab066.10 #1 SMP Sat Dec 12 18:52:53 MSK 2009 i686 i686 i386 GNU/Linux
در صورت مشاهده i386/i486/i586/i686 بدان معناست که کرنل لینوکس شما 32 بیتی است.

نکته :

در صورتیکه کرنل لینوکس 64 بیتی باشد ، CPU هم 64 بیتی می باشد ولی ممکن است کرنل 32 بیتی نصب شده باشد ولی CPU سیستم 64 بیتی باشد.

نگارنده : رضا بهروزی

نظرات مسدود است.