افزایش تعداد loop devices در لینوکس

0
یک گزینه بسیار مهم که گاهی اوقات مشکل ساز خواهد شد ، تعداد loop devices در لینوکس می باشد .برای مثال در مجازی سازها مثل XEN ممکن است بعد از ساختن 8 ماشین مجازی یا VPS با خطای
Failed to find an unused loop device
روبرو شویم یا این خطا ممکن است در هنگام مونت کردن یک فایل ISO رخ دهد.
معمولا تعداد اینترفیس های loop در لینوکس 8 عدد می باشد و برای مشاهده آنها می توانید از دستور
PersianAdmins:#ls    /dev/loop*
بهره گیرید.همچنین برای مشاهده اولین اینترفیس loop قابل استفاده دستور زیر قابل استفاده می باشد.
PersianAdmins:#losetup -f
افزایش loop device ها :
  • در زمانهایی که loop device بصورت ماژول کامپایل شده است (معمولا به این صورت است) دستور زیر را در سیستم مورد نظر اجرا کرده و آنرا Reboot کنید.
PersianAdmins:#echo    "options loop max_loop=256"   >>   /etc/modprobe.conf
عدد مقابل max_loop تعداد loop ها را مشخص خواهد کرد.در XEN این مقدار را 2 برایر نیاز در نظر بگیرید.

زمانهایی که loop device بصورت ماژول کامپایل نشده است ، گزینه زیر را به فایل GRUB لینوکس اضافه کنید.

max_loop=256
برای مثال بدین صورت :
title CentOS (2.6.18-164.9.1.el5xen)
 root (hd0,0)
 kernel /boot/xen.gz-2.6.18-164.9.1.el5
 module /boot/vmlinuz-2.6.18-164.9.1.el5xen ro root=LABEL=/1 max_loop=256
 module /boot/initrd-2.6.18-164.9.1.el5xen.img
بعد از ویرایش فایل grub سیستم را reboot کنید.
نگارنده : رضا بهروزی

نظرات مسدود است.