راهنمای سریع راه اندازی NAT در لینوکس

0

برای راه اندازی NAT  مراحل زیر را طی کنید :
1)فعال کردن ip_forward
دستور زیر را اجرا کنید :

PersianAdmins:~#cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

باید جواب 1 باشد ،در غیر اینصورت دستور زیر را در ترمینال وارد کنید :

PersianAdmins:~#echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
2)
PersianAdmins:~#iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

بجای eth0  اینترفیسی که به اینترنت متصل است را قرار دهید که اگر ارتباط از نوع dialup یا VPN یا PPPOE باشد،احتمالا معادل ppp0 می باشد.

با دستور ifconfig قابل مشاهده است.

یا

PersianAdmins:~#iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.10.0/24  -j MASQUERADE

که به جای 192.168.10.0/24 رنج ip های شبکه خودتان را قرار دهید.

خوب تا این مرحله کار تمام است در صورتیکه firewall فعال نباشد،در غیر اینصورت :
3)

PersianAdmins:~#iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
PersianAdmins:~#iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT

(فرض بر این است که eth0 به اینترنت وصل می باشد و eth1 به شبکه داخلی)
دستورات بالا را اجرا کنید.

4)حالا برای انکه بعد از reboot کردن سیستم تنظیماتاز بین نرود , دستورات بالا را در فایل etc/rc.local/ قرار دهید یا در ردهت ،فدورا و CentOS دستور زیر را اجرا کنید:

PersianAdmins:~#service iptables save

دستورات کمکی :

iptables -L -t nat
 iptables -L INPUT
 iptables -L OUTPUT
 iptables -L FORWARD
 iptables -t nat -L -n -v -x

نگارنده : رضا بهروزی

نظرات مسدود است.