مشاهده و حذف دستورات اجرا شده در شل

0
  • حذف تاریخچه دستورات اجرا شده

مشاهده history

[[email protected] ~]$history

پاک کردن history

[[email protected] ~]$history -c
  • حذف دستورات اجرا شده در Session قبلی
[[email protected] ~]$ cd
[[email protected] ~]$ echo > .bash_history
[[email protected] ~]$

نظرات مسدود است.