جایگزین کردن عبارات یک فایل در لینوکس

0

برای مثال در فایل a file1.txt را با b جایگزین می کنیم

replace  a  b  --  file1.txt

می توانید همزمان آدرس چندین فایل را وارد کنید.

replace  a  b  --  file1.txt  file2.txt

نظرات مسدود است.