حل پیغام خطای There is no public key available for the following key IDs

0
هر از گاهی وقتی قصد بروز رسانی یا نصب بسته ای جدید در دبین یا اوبونتو رو دارید با پیغام خطایی همانند زیر مواجه خواهید شد :
PersianAdmins:# apt-get update
Get:1 http://http.us.debian.org stable Release.gpg [386B]
Get:2 http://http.us.debian.org stable Release [63.2kB]
Ign http://http.us.debian.org stable/main Packages/DiffIndex
Ign http://http.us.debian.org stable/contrib Packages/DiffIndex
Ign http://http.us.debian.org stable/non-free Packages/DiffIndex
Get:3 http://http.us.debian.org stable/main Packages [5295kB]
Get:4 http://http.us.debian.org stable/contrib Packages [76.1kB]
Get:5 http://http.us.debian.org stable/non-free Packages [100kB]
Get:6 http://security.debian.org stable/updates Release.gpg [197B]
Get:7 http://security.debian.org stable/updates Release [40.8kB]
Ign http://security.debian.org stable/updates/main Packages/DiffIndex
Ign http://security.debian.org stable/updates/contrib Packages/DiffIndex
Ign http://security.debian.org stable/updates/non-free Packages/DiffIndex
Get:8 http://security.debian.org stable/updates/main Packages [75.1kB]
Hit http://security.debian.org stable/updates/contrib Packages
Hit http://security.debian.org stable/updates/non-free Packages
Fetched 5650kB in 15s (357kB/s)
Reading package lists... Done
W: There is no public key available for the following key IDs:
4D270D06F42584E6
W: You may want to run apt-get update to correct these problems
PersianAdmins:#
برای حل این مشکل چند راه وحود دارد :1 – بسته های زیر را نصب کنید.
PersianAdmins:#apt-get install debian-keyring debian-archive-keyring
PersianAdmins:#apt-key update

2 – در خواست کلید و اضافه کردن آن به سیستم.

 PersianAdmins:# gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys 4D270D06F42584E6
gpg: requesting key F42584E6 from hkp server subkeys.pgp.net
gpg: /root/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key F42584E6: public key "Lenny Stable Release Key " imported
gpg: no ultimately trusted keys found
gpg: Total number processed: 1
gpg: imported: 1
PersianAdmins:#
PersianAdmins:# gpg --export 4D270D06F42584E6 | apt-key add -
OK
PersianAdmins:#

نگارنده : رضا بهروزی

نظرات مسدود است.