تقسیم پهنای باند بین چندین تامین کننده پهنای باند(traffic load balancing)

0
یک سناریو معمول برای load balancing پهنای باند همانند شکل زیر است:
loadbalance
دراینجا ما دو تامین کننده پهنای باند داریم که هدفمون این هست تا ترافیک رو بین این دو تقسیم کنیم.
اولین مرحله جداسازی دسترسی ها (Split access) میباشد :
موضوع قابل توجه در این مرحله چگونگی جواب دادن به مسیر میباشد بطوریکه ترافیکی وارد شده از طرف یک تامین کننده پهنای باند نهایتا از همان هم خارج شود.ابتدا دو جدول جدید بنام های T1 و T2 ایجاد میکنیم.این جدول ها در فایل etc/iproute2/rt_tables/ ساخته میشوند :
PersianAdmins:#echo  300  T1  >>  /etc/iproute2/rt_tables
PersianAdmins:#echo  400  T2  >>  /etc/iproute2/rt_tables

حال مسیرها رو به طریق زیر ایجاد میکنیم :

PersianAdmins:#ip  route  add  192.168.0.0  dev  eth0 src  192.168.0.2  table  T1
PersianAdmins:#ip  route  add  default  via  192.168.0.1  table  T1
PersianAdmins:#ip  route  add  192.168.1.0  dev  eth1  src  192.168.1.2  table  T1
PersianAdmins:#ip  route  add  default  via  192.168.1.1  table  T1

همه چیز همانند وقتی است که یک تامین کننده داریم با این تفاوت که مسیرهایی که برای gatewayها میسازیم باید در جدول های جدا از هم باشند.

یک کار خوب توی این مرحله مسیردهی ترافیک برای شبکه همسایه از طریق اینترفیسی است که به اون متصل هست.(مثلا زمانیکه شما میخواین از سایت یکی از تامین کننده ها استفاده کنید.)

PersianAdmins:#ip  route  add  192.168.0.0  dev  eth0  src  192.168.0.2
PersianAdmins:#ip  route  add  192.168.1.0  dev  eth1  src  192.168.1.2

الان دیگه باید رول های مسریابی رو ایجاد کنیم (فکرمی کنید این رول ها چکاری انجام میدن؟*) :

PersianAdmins:#ip  rule  add  from  192.168.0.2  table  T1 
PersianAdmins:#ip  rule  add  from  192.168.1.2  table  T2

*.اگر یادتان باشد گفتیم مهمتر مسئله این است که ترافیک وارد شده از یک تامین کننده از همان هم خارج شود, دستورات بالا این امر را ممکن میسازد.

رسیدیم به جای اصلی و باحال قضیه که Load balancing باشه:

PersianAdmins:#ip  route  add  default  scope  global  nexthop  via  192.168.0.1  dev  eth0  weight  1  nexthop  via  192.168.1.1  dev  eth1  weight  1
این دستور ترافیک رو بین تامین کننده تقسیم میکند و از آنجایی که weight هر دو 1 میباشد پس ترافیک برابری از هر دو خارج میشود.
پارامتر weight باعث میشود تا یکی از تامین کننده ها بر دیگری برتری پیدا کند.
 
نگارنده : رضا بهروزی
منبع :
http://lartc.org/howto/lartc.rpdb.multiple-links.html

نظرات مسدود است.