IBSng 1.24 database backup

0

تهیه پشتیبان از دیتابیس IBSng و باز گرداندن آن:

su  - postgres
Backup :
pg_dump   IBSng   >    IBSng.bak
Restore :   
psql    IBSng     <     IBSng.bak
Or
Restore:
psql     -d   IBSng    -f    IBSng.bak
logout
بر روی سیستمی که می خواهید دیتابیس را برگردانید در زمان نصب IBSng مرحله سوم یعنی Import Tables and Continue را انجام ندهید و گزینه continue را انتخاب کنید.
یا اگر IBSng از قبل نصب شده می بایست دیتابیس رو پاک و مجدد ایجاد کنید و بعد از آن پشتیبان را برگردانید.
dropdb IBSng
createdb IBSng

لیست دیتابیس ها را می توانید با دستور زیر مشاهده کنید :

psql    -l

نظرات مسدود است.