اجرای یک دستور با مجوز کاربری دیگر

0

فرضا با کاربر root وارد شدید و قصد دارید با دسترسی کاربری دیگر دستوری را اجرا کنید
از دستور su به ترتیب زیر استفاده کنید

su  -  username  -c  command

برای مثال فرض می کنیم شما بسته postgresql رو نصب کردید
حالا اگر به صورت معمولی createuser را بزنید در خود سیستم یک کاربر اضافه خواهد شد ولی اگر دستور به ترتیب زیر اجرا شود

su  -  postgres  -c  createuser  test

در دیتابیس postgresql کاربر اضافه خواهد شد.

نکته:
اکثر اوقات اگر بین دستورات بعد از c-فاصله وجود دارد باید آنها را بین “” قرار دهید.

نگارنده : رضا بهروزی

نظرات مسدود است.