تنظیم آدرس IPv6 در لینوکس

0

در این آموزش شیوه تنظیم آدرس IPv6 در دو خانواده ردهت و دبین مورد بررسی قرار می گیرد.در آموزش های قبلی در اینجا توضیحات کاملی در مورد IPv6 ارائه شد.

پیش فرض های آموزش :

آدرس IPv6 : 2a03:2628:1::10/64

آدرس Gateway : 2a03:2628:1::1

فعال کردن IPv6 در خانواده ردهت ( RHEL , CentOS , Fedora و …) :

1 – فعال کردن شبکه IPv6 :

عبارت NETWORKING_IPV6=yes را به فایل etc/sysconfig/network/ اضافه کنید :

echo  "NETWORKING_IPV6=yes"   >> /etc/sysconfig/network

2 تنظیم آدرس IPv6 بهمراه دروازه پیش فرض :

اگر نام کارت شبکه شما eth0 می باشد ( از طریق دستور ifconfig قابل مشاهده است)،عبارات زیر را در فایل etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0/ قرار دهید :

nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
 IPV6INIT=yes
 IPV6ADDR=2a03:2628:1::10/64
 IPV6_DEFAULTGW=2a03:2628:1::1

نمونه تنظیمات برای استفاده همزمان IPv4 و IPv6 :

DEVICE="eth0"
 NM_CONTROLLED="yes"
 ONBOOT="yes"
 IPADDR=109.74.225.43
 NETMASK=255.255.255.192
 GATEWAY=109.75.228.1
 IPV6INIT=yes
 IPV6ADDR=2a03:2628:1::10/64
 IPV6_DEFAULTGW=2a03:2628:1::1

3- سرویس network را شروع مجدد کنید :

service network restart

فعال کردن IPv6 در خانواده دبین ( دبین ، اوبونتو و … ) :

1-اگر نام کارت شبکه شما eth0 می باشد ( از طریق دستور ifconfig قابل مشاهده است)،عبارات زیر را در فایل etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0/ قرار دهید :

nano  /etc/network/interfaces
 iface eth0 inet6 static
 pre-up modprobe ipv6
 address 2a03:2628:1::10
 netmask 64
 gateway 2a03:2628:1::1

نمونه تنظیمات برای استفاده همزمان IPv4 و IPv6 :

iface eth0 inet static
 address 109.74.225.43
 netmask 255.255.255.192
 network 109.74.225.0
 broadcast 109.74.225.63
 gateway 109.75.228.1
iface eth0 inet6 static
pre-up modprobe ipv6
address 2a03:2628:1::10
netmask 64
gateway 2a03:2628:1::1

2-سرویس networking را شروع مجدد کنید :

/etc/init.d/networking restart

تنظیم DNS سرور :

فایل etc/resolv.conf/ را مطابق زیر برای استفاده از DNS سرورهای V6 شرکت گوگل تنظیم کنید :

nano /etc/resolv.conf
 nameserver 2001:4860:4860::8888
 nameserver 2001:4860:4860::8844

آزمایش درستی تنظیمات :

برای تست تنظیمات انجام شده سرورهای پرشین ادمینز و گوگل را که با IPv6 تنظیم شده اند ping کنید :

[[email protected] ~]# ping6 persianadmins.ir
 PING persianadmins.ir(2a00:7c80:0:8::3) 56 data bytes
 64 bytes from 2a00:7c80:0:8::3: icmp_seq=1 ttl=56 time=308 ms
 64 bytes from 2a00:7c80:0:8::3: icmp_seq=2 ttl=56 time=310 ms
 64 bytes from 2a00:7c80:0:8::3: icmp_seq=3 ttl=56 time=309 ms
 64 bytes from 2a00:7c80:0:8::3: icmp_seq=4 ttl=56 time=308 ms
 ^C
 --- persianadmins.ir ping statistics ---
 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3999ms
 rtt min/avg/max/mdev = 308.244/309.212/310.228/0.867 ms
[[email protected] ~]# ping6 ipv6.google.com
 PING ipv6.google.com(arn06s01-in-x10.1e100.net) 56 data bytes
 64 bytes from arn06s01-in-x10.1e100.net: icmp_seq=1 ttl=54 time=337 ms
 64 bytes from arn06s01-in-x10.1e100.net: icmp_seq=2 ttl=54 time=338 ms
 64 bytes from arn06s01-in-x10.1e100.net: icmp_seq=3 ttl=54 time=334 ms
 64 bytes from arn06s01-in-x10.1e100.net: icmp_seq=4 ttl=54 time=329 ms
 64 bytes from arn06s01-in-x10.1e100.net: icmp_seq=5 ttl=54 time=332 ms
 ^C
 --- ipv6.google.com ping statistics ---
 5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4490ms
 rtt min/avg/max/mdev = 329.992/334.510/338.027/3.167 ms

برای مشاهده جدول مسیریابی از دستورات زیر استفاده کنید :

[[email protected] ~]# route -n -A inet6
 Kernel IPv6 routing table
 Destination                                 Next Hop                                Flags Metric Ref    Use Iface
 2a03:2628:1::/64                            ::                                      UA    256    8349       0 eth1
 fe80::/64                                   ::                                      U     256    0        0 eth1
 ::/0                                        2a03:2628:1::1                          UG    1      1818       0 eth1
 ::/0                                        fe80::215:c6ff:fe1f:861b                UGDA  1024   1        0 eth1
 ::1/128                                     ::                                      U     0      267       1 lo
 2a03:2628:1::10/128                         ::                                      U     0      18384       1 lo
 2a03:2628:1:0:20c:29ff:fe0c:bebf/128        ::                                      U     0      40       1 lo
 fe80::20c:29ff:fe0c:bebf/128                ::                                      U     0      756       1 lo
 ff00::/8                                    ::                                      U     256    0        0 eth1
[[email protected] ~]# ip -6 route show
 unreachable ::/96 dev lo  metric 1024  error -101 mtu 16436 advmss 16376 hoplimit 4294967295
 unreachable ::ffff:0.0.0.0/96 dev lo  metric 1024  error -101 mtu 16436 advmss 16376 hoplimit 4294967295
 unreachable 2002:a00::/24 dev lo  metric 1024  error -101 mtu 16436 advmss 16376 hoplimit 4294967295
 unreachable 2002:7f00::/24 dev lo  metric 1024  error -101 mtu 16436 advmss 16376 hoplimit 4294967295
 unreachable 2002:a9fe::/32 dev lo  metric 1024  error -101 mtu 16436 advmss 16376 hoplimit 4294967295
 unreachable 2002:ac10::/28 dev lo  metric 1024  error -101 mtu 16436 advmss 16376 hoplimit 4294967295
 unreachable 2002:c0a8::/32 dev lo  metric 1024  error -101 mtu 16436 advmss 16376 hoplimit 4294967295
 unreachable 2002:e000::/19 dev lo  metric 1024  error -101 mtu 16436 advmss 16376 hoplimit 4294967295
 2a03:2628:1::/64 dev eth1  proto kernel  metric 256  expires 0sec mtu 1500 advmss 1440 hoplimit 4294967295
 unreachable 3ffe:ffff::/32 dev lo  metric 1024  error -101 mtu 16436 advmss 16376 hoplimit 4294967295
 fe80::/64 dev eth1  proto kernel  metric 256  mtu 1500 advmss 1440 hoplimit 4294967295
 default via 2a03:2628:1::1 dev eth1  metric 1  mtu 1500 advmss 1440 hoplimit 4294967295
 default via fe80::215:c6ff:fe1f:861b dev eth1  proto kernel  metric 1024  expires 0sec mtu 1500 advmss 1440 hoplimit 64
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4490ms
rtt min/avg/max/mdev = 329.992/334.510/338.027/3.167 ms

نگارنده : رضا بهروزی

نظرات مسدود است.